RERA सारख्या कायद्याची गरज का निर्माण झाली?

RERA म्हणजे काय हे सांगण्या आधी RERA हा कायद्याची का आवशयकता निर्माण झाली ह्या बद्द्दल थोडेसे सांगणे आवश्यक आहे .

RERA सारख्या कायद्याची गरज का निर्माण झाली ?

RERA म्हणजे काय हे सांगण्या आधी RERA हा कायद्याची का आवशयकता निर्माण झाली ह्या बद्द्दल थोडेसे सांगणे आवश्यक आहे .

पूर्वी आपण घर खरेदी करताना आपल्या गरजा व आपले बजेट किती आहे ह्याचा विचार करून परवडणारे घर बघत असू . आपल्याला हव्या हव्यश्य गोष्टी पूर्ण होत आहेत म्हणल्यावर बिल्डर कडून त्याठिकाणी फ्लॅट बुक करायचे ठरवत असू . बिल्डर पण ग्राहकाला खूष करण्यासाठी BROUCHER मध्ये त्याच्या प्रोजेक्टमध्ये काय काय सुविधा आहेत ह्या बद्दल काही माहिती देत असे . ग्राहक पण त्याला हुरळुन जात असत आणि घर बुक करून कधी एकदा आपण स्वतःच्या घरात राहायला जाऊ असे होत असे त्यामुळे सर्व पैश्याची आर्थिक जुळवाजुळावं करून फ्लॅट बुक केला जाई . बिल्डर पण ग्राहक आला आहे म्हणल्यावर फ्लॅट बुक करून एक विशिष्ठ तारखेला फ्लॅट देऊ असे सांगत असे परंतु प्रत्यक्षात तसे काही होत नसे .
ग्राहक पण घराचा ताबा कधी मिळेल याकडे वाट बघत असे .काही दिवसांनी तो कंटाळून ग्राहक मंच मध्ये बिल्डर विरुद्ध लेखी तक्रार देई पण त्याचाही फारसा उपयोग होईना .तारीख पे तारीख ,परत राहायच्या खर्च परी खर्च , मानसिक त्रास सहन करणे हया गोष्टी होऊ लागले . त्याच प्रमाणे काळानुसार परिस्तिथी बदलल्यामुळे व आर्थिक धोरण बदलत गेल्या मुळे स्वतःचे हक्काचे घर घेण्याकडे जास्त लोक वळले .
बिल्डर लॉबी खूपच मनमानी करत कित्येक लोकांना घरे मिळायला वेळ लागू लागला .ह्याने लोक इतके त्रासले कि सरकारला ह्यची नोंद घ्यावीच लागली . दिल्ली येथील काही कोटींचे गैरव्हवहार याने त्यातभर घातली आणि शेवटी सरकारला ह्याची दाखल घेत १५ मार्च २०१६ रोजी संपूर्ण देशात हा कायदा अमलात आणण्यात आला.
28 राज्यांतील (हा कायदा जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लागू नाही)जेथे कायदा लागू केला जातो, फक्त तीन राज्यांनी ने एका नियमकाची नियुक्ती केली आहे. १४ राज्यांनी स्वतःची संकेतस्थळ काढली आहेत. हा कायदा बनूनआता जवळजवळ एक ववर्षा पेक्षा जास्त वेळ जहाला आहे आणि आता संपूर्ण ९२ सेकशन्स लागू जहाले आहेत .
महाराष्ट्र ,गुजराथ ,मध्यप्रदेश ,केरळ ,आंध्रप्रदेश ,उत्तरप्रदेश,बिहार ,पंजाब अँड दिल्ली यांच्यात MahaRERA सर्वात अग्रगण्य आहे. रेरा हा कायदा असून त्याची पोहोच व व्याप्ती खूप मोठी आहे .सर्वसामान्यांच्या साठी बनलेला हा कायदा संपूर्ण भारतातील बांधकाम व्यवसायात आमूलाग्र बदल घडवून आणेल यात काहीही शंका नाही . अधिकाधिक राज्य ह्याचा सखोल अभ्यास करून हा कायदा अमलात आणतील आणि हे नवीन भारत निर्माणातील एक अत्यंत महत्वाचा मैलाचा दगड ठरेल.

लोकांना आपल्या बुक केलेल्या फ्लॅट ची घर बसल्या update व महिती मिळण्याच्या उद्देशाने उंबर घर ह्या सॉफ्टवेअरची निर्मिती झ्हाली आहे .उंबर घर हे देखील एकमेव software आहे जे रेरा साठीच बनवले आहे . अधीक माहीती साठी umberghar संकेत स्थळी भेट ज्ञा.

शेवटी असे म्हणता येईल कि हे नवीन #RERAERA तर नाहीना !

Will RERA Compliance bring sales boost to stale Real Estate Economy?

Conciliation forum & Settlement of Disputes by MahaRERA

RERA is a platform where an aggrieved home buyer can file a complaint directly on MahaRERA site. Government wants to promote and popularize the amicable and effective settlement of disputes arising with reference to Real Estate. And to offer speedy settlement of commercial disputes MahaRERA has also provided another Alternate Dispute Resolution (ADR) mechanism of Conciliation forum.
The article will also touch upon most common complaints. Can builders proactively avoid complaints? Are their any measures have grievance less and foster happy home buyers? Will the spirit of RERA i.e. transparency, faith and confidence, in the governing bodies & private builders, ever be established? We shall touch upon these concerns.

Background

RERA started with complain mechanism. Solving such grievances involved trials and legal proceedings. The conclusion of several cases has ended in compensation and penalty. Home buyers have been satisfied with the verdict and justice offered. Time and effort to number of pending complaints was very high. So as a Alternate Dispute Resolution (ADR) mechanism Conciliation forum was established.

Highlights of Conciliation forum

1. Aim is to have Mutual and amicable conciliation of dispute
2. Dispute settlement forum has 15 consumer representatives (from Grahak Panchayat Mumbai & Pune)
3. 18 developer/promoter members from associations like CREDAI and NAREDCO.( Confederation of Real Estate
Developers Association of India and National Real Estate Development Council).
4. The conciliation forum is headed by the secretary of MahaRERA.
5. The purpose of conciliation forum is to solve disputes amicably. And not take up a legal battle. (Legal as we
all know will mean waste of time, money and delayed verdict)

Common Reasons and Settlement

1. Most common matters of dispute are: Matters of Quality of construction, promised amenities,
late delivery and disputes rising due to money matters etc.
2. Grievances due to OC not granted conveyance deed, Title deeds and agreements.
3. Home buyers compensation norms are prescribed in the RERA Act. (section 59- Non registration : 10% of the cost
of real estate project or 3 years imprisonment, section 64, section 66, section 68)
4. In most cases buyers seeking cancellation and ask for a refund.
5. If matters are not resolved at Conciliation forum, it can be approached to appellate body MahaRERA

https://www.moneylife.in/article/maharera-evaluates-complaints-from-home-buyers-and-rules-against-builders-in-four-cases/52421.html

Can litigation / conciliation be avoided?

Complaints & litigations mean brand devaluation, loss of business, home buyer will see your project suspiciously and the domino effect is carried further. Hence miscreant and malpractice has no room in RERA Era. Transparency, trust and good communication will not allow such grievances to furnish. How can builder /promoter earn happy customers? Some strategies that promoter/ developers can adopt are listed below.

1. Amenities that are promised should be published on the website or brochures.
2. Property tracking mechanism should be built and shared with home buyers
3. After sales relation should be established
4. Communication should be on personal basis
5. RERA compliance certificates can be shared with the home buyers
6. Quarterly updates of building and common amenities can be shared.
7. Customers and bank can be notified of completion stages.
8. Payment collection should follow the prescribed RERA standards
9. In case of delays in project allottees should be informed
10. In situation of change in development plan and layout consent of allottees can be obtained
11. Aware and informed home buyers.

Millennials are the new home buyers. They have the power of internet, social media & forums. Without going through reviews they do not buy. In a sluggish industry and thinning profit margins there is no room for conciliations. Needless to say conciliation comes with compensation & penalties.
Find out how can you avoid this? Can you have happy home buyers?
Visit our site to find awakening tips and solution…

What are the Rights of a Home Buyer in RERA act?

Real Estate Regulatory Authority (RERA) Act is aimed at protecting the interests of buyers in the real estate sector. First and foremost rights of a Home Buyer in RERA act is a mechanism for quick dispute redressal like conciliation forum. Right to compensation on issues like delay in project delivery, Occupation certificate, completion certificates. Grievances on matters of property pricing, quality of construction will be answered. Matters of title deeds and other land or building agreements will be solved. Benches and conciliation forums will solve disputes in an quick, efficient and transparent manner.

Benefits of RERA to Home Buyers

Delay in the projects can be addressed

Developers who default the delivery date will pay an interest rate of 2%
Possibility of imprisonment of up to three years.

Quarterly progress disclosure

Common area and amenities’ progress has to be updated quarterly on MahaRERA website
Every building has to produce its progress report on quarterly basis along with CA’s certificate on expenses incurred.

Selling by Carpet area

Selling of property can only be based on the carpet area. Built-up and super built-up areas are demolished. Earlier buyers would be misled by builders on the carpet area, super built-up area, they would receive. Simply because nobody measures these things, thereby builders would deceive the consumers.

Buyers Consent for any change in plans

Developers will have to acquire consent of two-thirds of the buyers in a project before changing project’s design or any other structure. Earlier the builder would change the plan any time without intimating the home buyers. Now this will be punishable or penalised by RERA act.

Responsible for any defect in the construction for 5 years

Quality of the construction has been a concern for many buyers. Structural defect that takes place to the property for up to five years from the date of handing over possession will have to be repaired by the developer. Builder will have to repair it within 30 days without further charge.

Use of your money on your project only

The developer will be required to transfer 70% of the money received from buyers to an escrow account. Post which, the money will be withdrawn as per the stage of the construction, that will be approved by engineers and chartered accountants of builders.

Conciliation forum for grievances to quickly solve disputes
CREDAI and NAREDCO are a part of conciliation bench in Mumbai and Pune. Disputes will be addressed quickly and amicably. RERA body is working on many such benches across major cities. This is a part of Alternate Dispute Resolution (ADR) mechanism.
Builders will need all clearances before selling
Builders and agents will have to register themselves with the RERA, disclose every detail about the project and will be able to sell projects only after the necessary clearances have been attained.

No more false promotions. What you see is what you will get
Advertisement will have to carry the RERA registration number
Honest pictures and on false commitments on amenities or look of the building

EXCERPTS:
Rights of a Home Buyer in RERA act is aimed at protecting the interests of home buyers and providing financial transparency, legal transparency, Commitment transparency, Administrative redressal is ensured in the new rule of RERA law. RERA registered projects have to abide by Quarterly progress disclosure, be responsible for any defect in the construction, use money of home buyers on that project only (Escrow account)
Make sure you are an informed and a savvy buyer. Give us a call to know how we can show digital transparency to home buyers. Also see all the projects that are frequently updated on our platform. See a platform that offers transparency and builds faith in the system.We help you fulfil your  dreams Ghar!
Backlink: https://umber-ghar.com/home.html#forCustomer

How is RERA and Transparency Related?

RERA was enacted to bring about transparency in the real estate market. Such need aroused due to lack of confidence of consumers in builders/promoters, poor access to legal documents and most importantly an absence of a government regulating body. In the RERA guidelines, developer has to register all his existing and upcoming projects under RERA and this will be monitored by authority and home buyers.
Builders have stringent compliance norms to follow. Umber Ghar software is developed out of his need. It is a bridge to RERA compliance requirements of the builder and their projects. Home buyers  through Umber Ghar- RERA filing software can have remote, definite and highly detailed view on what’s the status of their investment.

What is RERA ?

RERA or Real Estate Regulation and development act was enacted to bring about transparency
in the real estate market and enhance the consumer – developer relationship. It empowered the consumers to have better rights for his/her investments. Enabled builders to bridge the gap between them and their home buyers

What is the need of RERA?

RERA is a solution to a lot of problems floating in the real estate market. Like weak project progress monitoring, lack of confidence of consumers in builders, poor access to legal documents and most importantly an absence of a government regulating body.

How RERA functions?

Basically the developer has to register all his existing and upcoming projects under RERA, once registered the developer can give all the project relating information on the website. Maybe architectural details, construction plans, schedules etc. This happens before the sales and marketing starts.
After this the developer has to update the project status every 90 days in both physical and financial respects with the help of an engineer and C.A. This information will be provided to RERA and can be accessed by home buyers with the help of RERA registration number on RERA websites.

How does this benefit Consumers?

The consumer can now monitor all the progress and legalities on their own.
The builder has to complete the project on time if they want to avoid any legal action and penalty for delay
The builder cannot alter any part of the project as earlier specified without the consent of at least 2/3rd of the investors
What was promised by the developer has to be delivered.

Detail can be seen on https://maharerait.mahaonline.gov.in/PDF/FAQMergedPDF.pdf

How does this benefit Developers ?

With Transparency and confidence giving policy (RERA) sales will surely increase in real estate market and help bringing back the lost trust for developers.
Transparency is maintained throughout the progress of the project, at registration and after registration also. Return filing on every quarter is a mandate. Now all details regarding project progress and development, certificates and documents, CA ‘s audited reports are available.  There is no chance of any after sales complaints and if any arises there is a conciliation forum to address to redressals and grevances.
Marketing and branding opportunity is huge with the introduction of this act. A remarkably high customer satisfaction percentage can be obtained through this.

What is the role of Umber Ghar – Property Tracking application in all of this?

So now we see that legally there has to be transparency in real estate industry. Umber Ghar- RERA filing software is the medium to see through it. This software eases out all the compliance needs through its easy to use interface. Builders can update their project progress; certificates of architect, engineer and CA can be prepared and filed on the platform. Builder will get the most updated RERA website for his project.

On the other hand customers have remote, definite and highly detailed view on what’s the status of their investment. Facility of CCTv integration, video and photo uploads will establish a remote access to the site. Such transparency will improve the builders brand name.

In Conclusion RERA was enacted to bring about transparency in the real estate market. Home buyers through Umber Ghar- RERA filing software can have remote, definite and highly detailed view on what’s the status of their investment. Builders can efficiently, timely and accurately, carry out quarterly updates on the software. In effect faith and trust will be established between both the builder and home buyer mutually.

RERA FILING SOFTWARE

“Umber-Ghar, RERA Filing Software” is India’s first patented, SaaS-based e-platform, designed, developed and marketed solely by Umber IT Solutions. The system works on a cloud platform, and can be accessible over the internet from anywhere in the world. Umber-Ghar has many features which are helpful to home buyers, real estate developers, estate agents and financial institutions too.
Company’s core values are 3C’s – Customer satisfaction, Clarity (Transparency) and Communication. Umber-Ghar has focused teams for domain experts, UX design, development, sales & support. There is a dedicated team of Architects, Structural Engineers and CAs for RERA filing, compliance and support.

Umber Ghar for home buyers

Project Updates:

Builders have been black listed for project delays and possession dates have been extended at will. Some cases have shown delay of 5 to 8 years from promised possession date.
Here home buyer receives a login welcome mail from the builder after he has purchase a property in the RERA registered project. He/she now has visibility to home progress status, building progress in stages, common area progress; in photo, video, CCTv clips and virtual tour of the flat. All this can be seen in a very user friendly info graphic manner, and completely based on RERA gildelines.

Feature of Chat:

Many past grievances have occurred due to cold behaviour of post sales team. Customers do not have a contact point after registration of property, sales team do not entertain and seem very rude.
At Umber platform home buyers can chat with their relation manager, one to one chat, record of all the things communicated, and attachments exchanged will be saved till end of the project. Complaints and problems can be addressed with the help of chat record. Umber believes a customer will never have to approach a social forum or RERA conciliation forum if he has the proper channel of communication.

Umber Ghar for RERA Developers/Builders?

RERA Filing Module:

Noncompliance of RERA filing can end up with hefty penalties, other legal actions. Quarterly updates of RERA projects is a mandate. Architect, RCC Engineer, CA, have to file returns on Form1, Form2, Form3 respectively and Form4 & Form5 for building completion and yearly audit. This process means a lot of coordination, time consuming, and is also prone to errors. Record keeping of filed documents is also one of the challenges. All the documents have to be saved for 5 years from the date of project delivery and Possession certificates to all the home buyers.

Umber-Gharapplication empowers builders /promoters in several ways:

1. To coordinate builder’s office team with all these external professionals (Architect, Engineer, CA) to acquire respective certificates.
2. Digital and Signed copies of reports are well maintained on this platform.
3. Robotic automation feature furnishes all the data to MahaRERA site automatically. Error free filing is guaranteed.
4. All Stages progress photo will reduce moral responsibility of CA. Manipulation of accounts will be thus eliminated.
5. Management of all buildings and all projects is very efficiently performed
6. 2 step validation of data prior to filing
Benefits of Builders Dashboard: Today’s builder is a multi-tasked activity. He has projects in several locations, has to be on the move all the time and yet be closely connected to his business. RERA rules have to be followed is an additional burden.
Umber Ghar Builder dashboard is a platform that manages and tracks multiple projects in a simple and efficient manner

1. All the projects of the builder is managed in one place
2. Good and functional User Experience is designed to establish quick learning
3. Instalment alert for home buyers at every stage completion
4. Customer report and easy customer file management
5. Mobile accessible
6. Roles are assigned to access to the site
7. Photo, CCTv, Video, timeline, time and date stamps are visual enabler of project tracking

In Umber-Ghar, RERA Filing Service: In case you are looking for RERA consultancy service in filing your quarterly returns. We have a dedicated team of Architects, Structural Engineers and CAs for RERA filing, compliance and support. The application has made RERA filing process simple and prone to less error. All previous RERA reports saved and archived on cloud and can be viewed when required.

We are committed to Transparency and Communication. Umber-Ghar has focused teams for domain experts, UX design, development, sales & support. We take this mission of faith and trust to the next level. We are proud to offer a service and not just a platform. All the RERA compliance matters are addressed here